FUNDACJA „WSPIERAMY ROZWÓJ IP-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Uwaga: dopiero ubiegamy się o status OPP, ale możesz już nas wesprzeć! Bank PKO BP I/O w Legionowie 87 1020 1026 0000 1402 0250 5261

Działalność i osiągnięcia IP – Centrum Zdrowia Dziecka

Działalność

Tylko w 2010 r. w oddziałach stacjonarnych IPCZD hospitalizowano 34 819 , a w oddziałach dziennych leczono 8712 pacjentów. W specjalistycznych poradniach szpitala udzielono 163 865 konsultacji. W przeciągu tego roku wdrożono również 5 nowych technologii medycznych. Naukowcy z IPCZD realizują liczne projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków krajowych i zagranicznych.
(za Wikipedią)

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantologii jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych ośrodków chirurgii dziecięcej w Europie. Specjalizuje się szczególnie w takich dziedzinach jak:

 • leczenie operacyjne noworodków z ciężkimi wadami rozwojowymi,
 • chirurgia przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego,
 • leczenie operacyjne nowotworów,
 • chirurgia naczyniowa,
 • chirurgia klatki piersiowej.

Klinika jest też jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym wykonuje się transplantacje narządów u dzieci (wątroby, nerek, jelita) i należy w tej dziedzinie do największych w Europie ośrodków transplantacji u dzieci.

Klinika Endokrynologii i Diabetologii zajmuje się m. in.

 • wdrażaniem nowoczesnych diagnostycznych i terapeutycznych procedur endokrynologicznych i diabetologicznych na gruncie polskim,
 • diagnostyką biochemiczną i molekularną
 • leczeniem prenatalnym wrodzonego przerostu nadnerczy,
 • diagnostyką, leczeniem i oceną jakości życia chorych z zaburzeniami różnicowania płci,
 • kwalifikacją i przygotowaniem młodzieży do zabiegów bariatrycznych
 • prowadzeniem pacjentów po chirurgicznym leczeniu otyłości.

W Klinice Immunologii w okresie 30 lat działalności:

 • rozpoznano pierwotny niedobór odporności u prawie 2000 dzieci,
 • przyjmuje się ponad 4 000 dzieci rocznie u których można rozpoznać lub wykluczyć pierwotny niedobór odporności.
 • w 2001 roku pierwszy raz w Polsce wprowadzono nowatorską metodę leczenia substytucyjnego preparatami gammaglobulin drogą podskórną,
 • obecnie wprowadza się wygodniejszą dla pacjentów formę przetoczeń preparatu – metodę „Rapid Push”.

Klinika Kardiochirurgii zajmuje się:

 • leczeniem pełnego zakresu wad wrodzonych serca u noworodków, niemowląt, dzieci starszych,
 • wspomaganiem serca przy pomocy sztucznych komór.
 • klinika jest ośrodkiem akredytowanym do przeszczepiania serca u dzieci.
 • klinika posiada własny Kriobank Homogennych Zastawek Serca, które wykorzystuje do rekonstrukcji wad wrodzonych serca

Klinika Kardiologii jest wiodącym ośrodkiem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca w Polsce.

 • wszczepia się tu największą rocznie liczbę stymulatorów serca u dzieci
 • jest jedynym ośrodkiem kardiologii dziecięcej Polsce wykonującym tę procedurę u noworodków i niemowląt.
 • od 2004 roku jest też pierwszym pediatrycznym ośrodkiem w Polsce, w którym u dzieci i niemowląt wykonywane są inwazyjne badania elektrofizjologiczne i ablacja prądem.
 • w Klinice po raz pierwszy w Polsce wykonano implantację kardiowertera-defibrylatora u niemowlęcia.

Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego zajmuje się

 • diagnostyką i leczeniem niewydolności nerek i układu moczowego
 • nadciśnieniem tętniczym u dzieci i młodzieży,
 • prowadzeniem chorych po przeszczepie nerki,
 • dializoterapią i innymi technikami terapii pozaustrojowej

Klinika Neurologii zajmuje się:

 • opracowaniem i wdrożeniem algorytmu operacyjnego leczenia padaczki lekoopornej (w tym stymulacji nerwu błędnego)
 • wdrożeniem minimalnie inwazyjnych technik neurochirurgicznych u dzieci (endoskopia, stereotaksja, neuronawigacja)
 • chirurgicznym leczeniem nowotworów mózgu i rdzenia kręgowego (w tym guza obszaru centralnego i pnia mózgu)
 • chirurgiczną korekcją wad wrodzonych ośrodkowego układu nerwowego u noworodków
 • chirurgicznym leczeniem wodogłowia, powikłań leczenia zastawkowego i badaniem zależności ciśnieniowo-objętościowych w przestrzeni wewnątrzczaszkowej

Klinika Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Pediatrycznej zajmuje się:

 • diagnostyką i leczeniem padaczki,
 • chorób skórno-nerwowych, w tym stwardnienia guzowatego,
 • zespołów demielinizacyjnych, w tym stwardnienia rozsianego,
 • ostrych zespołów naczyniowych,
 • chorób zapalnych OUN, zespołu Guillaine-Barrego,
 • zakrzepicą żylną ośrodkowego układu nerwowego
 • powikłań okołoporodowego niedotlenienia i wrodzonych zakażeń z grupy TORCH.
  Prowadzona jest również działalność w zakresie wczesnego rozpoznawania genetycznie uwarunkowanych encefalopatii postępujących, zespołów pozapiramidowych i zaburzeń ruchów, rdzeniowego zaniku mięśni.Przeprowadzana jest diagnostyka dzieci z uszkodzeniami splotów nerwowych i chorobami mięśni.

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka specjalizuje się:
– w diagnostyce i leczeniu infekcji, zakażeń przebiegających z niewydolnością wielonarządową, zespołów genetycznych, zaburzeń funkcji centralnego układu nerwowego, zaburzeń metabolicznych, hematologicznych, retinopatii wcześniaczej.
– klinika prowadzi diagnostykę wad wrodzonych u noworodków: m. in. wad serca, płuc, przewodu pokarmowego, układu moczowego, OUN, ściśle współpracując z oddziałami zabiegowymi.
– posiada 12 stanowisk intensywnej terapii noworodka wyposażonych w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodków z niewydolnością oddechową, w tym urodzonych z ekstremalnie niską masą ciała,
– prowadzi całkowite i częściowe żywienie pozajelitowe,
– wentylację oscylacyjną,
– terapiaę tlenkiem azotu.

Działalność Kliniki Okulistyki to m.in.:
– wszczepy tylnokomorowe sztucznej soczewki (soczewki miękkie – zwijalne) u dzieci i młodzieży operowanych z powodu zaćmy o różnej etiologii,
– operacje wszczepów sztucznej soczewki z fiksacją śródtwardówkową w oczach bezsoczewkowych, -Operacje przeciwjaskrowe (różnych typów) z zastosowania setonów filtrujących i mitomycyny,
– opracowanie i wdrożenie zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w retinopatii wcześniaków.
– opracowanie standardów postępowania okulistycznego w leczeniu siatkówczaka
– jednoczasowe wszczepy wewnątrzoczodołowe w operacjach usunięcia gałki z powodu guzów wewnątrzgałkowych,
– opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej algorytmu postępowania we wrodzonej niedrożności dróg łzowych.

Klinika Onkologii zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich guzów litych u dzieci i młodzieży.
– corocznie leczonych jest 450 pacjentów,
– średnia liczba hospitalizacji w roku wynosi ponad 3000.
– prowadzone jest leczenie dzieci z chłoniakami nieziarniczymi oraz z chłoniakiem Hodgkina, w tym u dzieci z zespołami niedoboru odporności.
– Oddział Dzienny Chemioterapii umożliwia około 450 dzieciom rocznie leczenie bez konieczności hospitalizacji, co skraca do niezbędnego minimum czas spędzany w szpitalu przez małych pacjentów,
– Oddział prowadzi zarówno leczenie chemioterapią, jak również sprawuje opiekę nad pacjentami w trakcie napromieniania

Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych zajmuje się:
– leczeniem chorób układu oddechowego, chorób alergicznych, zapalnych (w tym przewlekłych), neuroinfekcji, chorób z autoagresji, chorych po zabiegach chirurgicznych, chorób zakaźnych, ostrych zaburzeń wodno-elektrolitowych, stanów gorączkowych o nieustalonej etiologii oraz
– leczeniem żywieniowym w różnych sytuacjach klinicznych (zespół krótkiego jelita, zespół rzekomej niedrożności jelit, Choroba Crohn’a, mukowiscydoza,stany po leczeniu nowotworów itd.).
– Klinika jest jedynym ośrodkiem w kraju prowadzącym program skriningu selektywnego w kierunku wrodzonych wad metabolizmu o zasięgu ogólnopolskim oraz monitorującym programy lekowe w chorobach lizosomalnych
– Klinika jest siedzibą Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorób Ultrarzadkich, reprezentuje kraj w europejskiej sieci zajmującej się rzadkimi chorobami ORPHANET.

Klinika Urologii Dziecięcej zajmuje się
– leczeniem chirurgicznym chorób i wad wrodzonych układu moczowo-płciowego u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii noworodkowej.
– zastosowaniem technik minimalnie inwazyjnych w urologii dziecięcej, takich jak: laparoskopowe zabiegi usunięcia nerek, gonad, operacje żylaków powrózka nasiennego, diagnostyka i leczenie wnętrostwa oraz endoskopowe leczenie odpływów pęcherzowo-moczowodowych
– Klinika ta jest znana i uznawana na świecie, odbywają się tu kursy doskonalące CMKP oraz indywidualne szkolenia chirurgów dziecięcych i urologów z kraju i z zagranicy, w tym z Anglii, Austrii, Holandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Szwecji i Turcji.