FUNDACJA „WSPIERAMY ROZWÓJ IP-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Uwaga: dopiero ubiegamy się o status OPP, ale możesz już nas wesprzeć! Bank PKO BP I/O w Legionowie 87 1020 1026 0000 1402 0250 5261

Władze fundacji i jej statut

Pracownicy

Fundacja nie zatrudnia pracowników.

ZARZĄD FUNDACJI od 2015 do 2019

Prezes Zarządu: Joanna Chmielewska

Wiceprezes Zarządu: Urszula Budzińska

OD 2019 ROKU

Wiceprezes Zarządu Urszulę Budzińską zastąpiła Małgorzata Syczewska

RADA FUNDACJI:

Elżbieta Rogalska
Ewelina Starzyk
Katarzyna Król

STATUT
Fundacji Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka
Tekst jednolity na dzień 23 września 2015 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Par. 1
Fundacja pod nazwą: Fundacja Wspieramy Rozwój IP- Centrum Zdrowia Dziecka, używająca również skróconej nazwy: Fundacja Wspieramy Rozwój CZD
zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez
Joannę Chmielewską
zwaną dalej „Fundatorką” aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29.10.2014 roku przez notariusza Juliana Lutomierskiego- Rusek w Legionowie rep. A nr 1358/2014.

Par. 2
Siedzibą Fundacji jest Chotomów, gm. Jabłonna, pow. legionowski.

Par. 3
Do sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwym ministrem jest minister właściwy ds. zdrowia.

Par. 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Par. 5

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów i fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Par. 6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Par. 7
Cele, w jakich powołano Fundację to:

Działalność na rzecz IPCZD w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny i leki, kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy pracownikom IPCZD
Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla potrzeb IPCZD oraz w zakresie wspierania napraw i konserwacji sprzętu medycznego dla IPCZD, prowadzenia prac remontowych i adaptacyjnych w budynku IPCZD.
Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD.
Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac badawczych i naukowych oraz funkcjonowania IPCZD, m.in. poprzez finansowe wspieranie pracowników IPCZD umożliwiające im udział w kongresach i konferencjach naukowych, kursach i szkoleniach.
Ochrona i promocja zdrowia.
Organizowanie szkoleń i wykładów o tematyce dotyczącej ochrony i promocji zdrowia dla innych ośrodków ochrony zdrowia, a także społeczeństwa.
Par. 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Organizowanie i finansowanie, a także świadczenie różnorodnych form pomocy przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej IPCZD
b) Prowadzenie działań mających na celu zebranie środków finansowych poprzez organizację rajdów, wyścigów i imprez plenerowych
c) Promowanie sportu i zdrowego trybu życia
d) Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w § 7 – w zakresie celu Fundacji,
e) Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich IPCZD oraz innym placówkom i instytucjom medycznym wspierającym szpital.
f) Prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami,
g) Analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych i prezentowanie tych ogólnopolskich wyników na zjazdach naukowych w Polsce i zagranicą.
h) Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
i) Upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
j) Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, w tym wydawnictw edukacyjnych,
k) Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.
l) Organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji.
m) Poszukiwanie sponsorów dla konkretnych projektów realizowanych przez IPCZD.
n) Pomoc w finansowaniu IPCZD prac budowlanych, remontowych i adaptacyjnych prowadzonych w budynkach instytutu, a mających na celu dostosowanie tych budynków i pomieszczeń do zmieniających się potrzeb medycznych i naukowych, utrzymanie techniczne substancji IPCZD i poprawę warunków leczenia i pracy,
o) Finansowanie udziału pracowników IPCZD w konferencjach naukowych, szkoleniach i kursach.


2. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1, świadczona na rzecz lub zlecona przez instytucje publiczne, państwowe, szkoły i szpitale jest działalnością nieodpłatną w zakresie:

a) PKD 8560 Z Działalność wspomagająca edukację
b) PKD 4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
c) PKD 3313Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
d) PKD 3314Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
e) PKD 3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
f) PKD 7211Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
g) PKD 7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
h) PKD 8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
i) (PKD 9319Z) Pozostała działalność związana ze sportem
j) (PKD 9321Z) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
k) (PKD 9329Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Par. 9

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
  2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Par. 10

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2000, 00 zł. (dwa tysiące złotych), wymieniony w Akcie Fundacyjnym.
  2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000,00 zł. (jeden tysiąc złotych).

  Par. 11
  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

  Par. 12
  Dochody Fundacji pochodzą z:
 2. a) Darowizn, spadków, zapisów
  b) Dotacji i subwencji osób prawnych
  c) Dochodów ze zbiórek, kwest, licytacji, darów i imprez publicznych
  d) Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
  e) Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji
  f) Odsetek i depozytów bankowych
  g) Dochodów z aukcji, loterii i kiermaszów

  13
 3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem.
  3. Cały dochód Fundacja przeznacza na działalność statutową.

  Par. 14
  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku może nastąpić tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Par. 15
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji uzyskują tytuł Sponsora Fundacji. Zasady i warunki przyznawania tytułu Sponsora Fundacji określa uchwała Rady Fundacji.

Par. 16
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

ORGANY FUNDACJI

Par.17
Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

 1. Zarząd Fundacji
  1.1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch a maksymalnie trzech osób: Prezesa Zarządu i jednego lub dwóch Wiceprezesów.
  1.2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
  1.3. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
  1.4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  1.5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  1.6.Członkostwo w Zarządzie ustaje z upływem kadencji albo z chwilą odwołania z Zarządu.
  1.7. Członkowie Zarządu są powoływani na okres dwóch lat. Odwołanie z Zarządu następuje w przypadku:
  a) Złożenia rezygnacji
  b) Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu
  c) Istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
  1.8. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
  1.9. Fundację reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie.
  1.10. Zarząd Fundacji
  a) Opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
  b) Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  c) Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  d)Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
  e) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności statutowej i gospodarczej,
  f) Wnioskuje do Rady Fundacji o przystąpienie do innych podmiotów,
  g) Ustala warunki zatrudnienia i wysokość przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Fundacji na warunkach określonych w art.9 Ustawy z dnia 24 kwietnia 20013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  1.11.W terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego składa Radzie Fundacji coroczne, pisemne sprawozdanie ze swej działalności.
  1.12. Uchwały Zarządu w sprawach dotyczących rozporządzania majątkiem podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do podejmowana uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.
  1.13. Posiedzenia Zarządu odbywają się z inicjatywy Prezesa Zarządu nie rzadziej niż raz w roku.
  1.14. Formę zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu i Prezesa Zarządu ustala Rada Fundacji uchwałą. Prezes Zarządu może być zatrudniony w Fundacji na umowę o pracę albo Fundacja może z nim zawrzeć umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw fundacji za wynagrodzeniem.
  1.15. Fundacja może zatrudnić pracowników biura Fundacji ( w miarę potrzeb i możliwości).
  1.16. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pracowników biura wypłacane jest z pozyskanych środków, bez naruszenia zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
  1.17. Umowy o pracę, użyczenia oraz inne cywilnoprawne pomiędzy Zarządem a Fundacją, w imieniu Fundacji podpisuje Rada Fundacji lub powołany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Fundacji Pełnomocnik.

 2.Rada Fundacji
2.1. Rada Fundacji jest organem nadzoru Fundacji i składa się co najmniej z trzech a maksymalnie z pięciu członków.
2.2. Członków pierwszego składu Rady oraz jej Przewodniczącego powołuje Fundator na czas nieokreślony. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
2.3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona jej Przewodniczącego na kolejne kadencje.
2.4. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu i kontroli wszystkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.
2.5. W terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz inne sprawozdania z działalności 2.6. Fundacji w poprzednim roku obrachunkowym.
2.6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. Konieczne kworum dla ważności uchwał Rady Fundacji to co najmniej połowa członków Rady.
2.7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
a) Być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
c) Otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia lub w uzasadnionych przypadkach mogą otrzymać wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzednim
2.8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.
2.9. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Rady Fundacji.
d) odwołania ze stanowiska członka Rady Fundacji w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
2.10. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie:
a) choroby lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

Par.18
Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
a) (PKD 5811 Z) Wydawanie książek,
b) (PKD 1629Z) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
c) (PKD 1729Z) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
d) (PKD 1812Z) Pozostałe drukowanie,
e) (PKD 1820Z) Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
f) (PKD 7312 C) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
g) (PKD 8230Z) Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów
h) (PKD 5911Z) Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych,
i) (PKD 5913Z) Działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych,
j) (PKD 5920Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
k) (PKD 9003 Z) Artystyczna i literacka działalność twórcza,
l) (PKD 4799Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
m) (PKD 7420Z) Działalność fotograficzna
n) (PKD 4791 Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
o) (PKD 8560 Z) Działalność wspomagająca edukację, świadczona na rzecz lub zlecona przez osoby inne niż instytucje publiczne, szkoły i szpitale
p) (PKD 55.10.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
q) (PKD 56.10.B) Ruchome placówki gastronomiczne
r) (PKD 4789 Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
s) (PKD 4619 Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
t) (PKD 8551 Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
u) (PKD 9319Z) Pozostała działalność związana ze sportem , świadczona na rzecz lub zlecona przez osoby inne niż instytucje publiczne, szkoły i szpitale

ZMIANA STATUTU

Par. 19
1. Zmian niniejszego Statutu może dokonać Rada Fundacji uchwałą, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Par. 20
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzje w sprawie połączenia Fundacji z innymi podmiotami podejmuje Rada Fundacji uchwałą.
3. Uchwały w sprawie połączenia Fundacji z innymi podmiotami zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.

Par. 21

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków Zarządu, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („Osoby Bliskie”).
  2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
  4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie Zarządu i Rady Fundacji lub pracownicy oraz ich Osoby Bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  Par. 22.

1. Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji uchwałą.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się Instytutowi- „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie na cele tożsame z celami Fundacji.
4. Uchwały w sprawie likwidacji Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.

Par. 23

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Par. 24

Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.